Classes

MainClass
SubClass
Class Info
Equipement
Jutsu
HP/Cha
Ninjutsu DPS, Meele
Ninjutsu
Ninjutsu Buffs
10/14
Ninjutsu DPS, Dist
Ninjutsu
Ninjutsu Buffs
10/14
Taijutsu DPS, Meele
Taijutsu/Dexterity
Taijutsu Buffs and Defense Jutsu
13/11
Distance DPS, Dist
Distance/Dexterity
Distance Buffs, Debuffer, Stuner, Paralyzer
11/13
Specialist, Meele
Taijutsu/Distance
Dexterity/Ninjutsu
Specialist, Defense, Buffer, Healer
12/12
Specialist, Dist
Taijutsu/Distance
Dexterity/Ninjutsu
Specialist, Defense, Buffer, Healer
12/12WoNO Status


Trailer

Facebook

Streamers